lz

Sestā Patriarha Altāra Sūtra (11-13)Сутра Помоста Шестого Патриарха (параграфы 11-13)Iepriekšējās daļas / Предыдущие части:
  Sestā Patriarha Altāra Sūtra / Сутра Помоста Шестого Патриарха


...

§ 11. Apmēram pēc diviem mēnešiem es nonācu līdz Dajuļinai.22 Man sekoja vairāki simti nepazīstamu cilvēku, kuri mēģināja mani noķert un atņemt man apmetni un Dharmu. Bet viņi visi pārtrauca man dzīties pakaļ, pirms vēl es biju nogājis pusi ceļa. Tikai viens mūks, uzvārdā Čens, vārdā Hueimins, turpināja pakaļdzīšanos. Iepriekš viņš bija trešā ranga ģenerālis23, pēc rakstura rupjš un nežēlīgs cilvēks. Viņš man sekoja līdz kalna virsotnei, kur apturēja mani un sāka draudēt. Es gribēju atdot viņam apmetni un Dharmu, bet viņš nevēlējās ņemt [apmetni]. "Esmu nācis no tālienes ne tādēļ, lai paņemtu tavu apmetni," viņš teica, "bet gan tādēļ, lai saņemtu Dharmu." Tad es kalna virsotnē nodevu Dharmu Hueiminam. Izdzirdējis to, viņš uzreiz ieguva apskaidrību. Tad es liku viņam atgriezties ziemeļos un pievērst mācībai turienes cilvēkus.

§ 12. Un tā es esmu ieradies šeit, lai dzīvotu šajās vietās (Caosji) un sludinātu jums visiem – ierēdņiem, mūkiem un lajiem. Šī mācība (ķīn. dzjao) tiek nodota [caur] pagātnes gudrajiem, tās nav manas paša zināšanas. Katram, kurš vēlas apgūt šo mācību, kas nāk no pagātnes gudrajiem, ir jāklausās manī ar tīru apziņu. Ja, klausoties manis mācīto, jūs būsiet atmetuši savus maldus, jūs to sapratīsiet tieši tāpat, kā to saprata pagātnes gudrie.

(Tālāk seko mācība (ķīn. fa))

Labie viedie draugi! Pasaules cilvēkiem pašiem sākotnēji jau piemīt apskaidrība-bodhi un intuīcijas-pradžņas gudrība. Bet tāpēc, ka viņu apziņa ir maldu aptumšota, viņi nespēj apskaidrot sevi paši. Tāpēc viņiem jāatrod labs draugs-skolotājs24, kuram ir plašas zināšanas, lai viņš parādītu savas paša dabas vērošanas Ceļu.

Labie viedie draugi! Gan muļķim, gan gudrajam Budas dabā nav nekādu atšķirību. Atšķirību rada tas, vai viņš ir maldu aptumšots vai apskaidrots. Maldu aptumšotais ir muļķis, bet apskaidrotais ir gudrs.

§ 13. Labie viedie draugi! Šajos manas mācības vārtos visa pamats ir apskaidrība un gudrība (ķīn. ding huei). Nekādā gadījumā nedrīkst maldīgi apgalvot, ka gudrība un apskaidrība atšķiras. Apskaidrība un gudrība savā būtībā ir viens veselums un tā nedalās divās daļās. Apskaidrība ir gudrības substance; gudrība ir apskaidrības funkcija. Tiklīdz rodas gudrība, tas nozīmē, ka tajā ir apskaidrība; tiklīdz parādās apskaidrība, tas nozīmē, ka tajā ir gudrība.

Labie viedie draugi! Tas nozīmē, ka apskaidrība un gudrība ir vienotas. Ceļu apgūstošie, pievērsiet tam uzmanību un nesakiet, ka apskaidrība ir primāra un izraisa gudrību vai, ka gudrība ir primāra un izraisa apskaidrību, vai arī to, ka apskaidrība un gudrība atšķiras viena no otras. Tāds viedoklis nozīmētu to, ka dharmu [dabai] piemīt divas pazīmes (dualitāte, ķīn. er sjan). Ja vārdos runā par labo, bet apziņā nedomā par labo, apskaidrība un gudrība ir atdalītas. Bet, ja labais ir gan apziņā, gan vārdos, tad iekšējais-ārējais ir vienots, bet apskaidrība un gudrība nebūs atdalītas.

Pašapskaidrošanās garīgā praktika (ķīn. dzi u sjiu sjin) netiek apgūta vārdiskos strīdos. Ja jūs sākat strīdēties par to, kas ir primārs un kas – otršķirīgs, tad jūs jau esat iekrituši maldos un tāpēc nevarat pārtraukt uzvaru un zaudējumu [dualitāti], radāt maldīgus uzskatus25 par to, ka dharmām piemīt individuālais "es" (ķīn. fa wo), un nevarat atbrīvoties no četriem visu fenomenu stāvokļiem.26


Piezīmes:
22 Dajuļina (ķīn. da jū ļin) – atrodas Dzjaņsji provincē Dzjudzjan-sjaņ apriņķī, netālu no robežas ar Guandun provinci.
23 Burtiski – “trešā ranga karavadonis” (ķīn. sān piņ dzjān jūn).
24 Skat. 10. komentāru.
25 Maldīgi uzskati no budisma viedokļa par kaut ko kā par "lietu sevī" (ķīn. fa vo), jeb kā par individuālu un neatkarīgu objektu, nevis elementu pagaidu kombināciju, kurai pēc kāda laika ir jāizjūk.
26 Tas ir, no rašanās, esamības, izmaiņām un izzušanas.


Nākamās daļas / Следующие части:
  Sestā Patriarha Altāra Sūtra / Сутра Помоста Шестого Патриарха(c) 2009-2020 I.Ribners, tulkojums latviešu valodā
lz

Sestā Patriarha Altāra Sūtra (8-10)Сутра Помоста Шестого Патриарха (параграфы 8-10)Iepriekšējās daļas / Предыдущие части:
  Sestā Patriarha Altāra Sūtra / Сутра Помоста Шестого Патриарха


...

§ 8. Reiz kāds jauns mūks, dziedot šo gathu, gāja garām telpai, kurā mala graudus. Viņu izdzirdējis, es uzreiz sapratu, ka šīs gathas sacerētājs vēl nav iepazinis savu dabu un sapratis galveno būtību. Tad es pajautāju mūkam, kā sauc gathu, kuru viņš deklamēja.

Mūks man atbildēja: "Es nezinu, bet lielais skolotājs teica, ka dzimšana un nāve ir lieli notikumi un ka viņš vēlas nodot patriarha apmetni un Dharmu, tāpēc liek katram kopienas loceklim sacerēt gathu, atnākt un pasniegt to viņam. Ja kāds būs aptvēris mācības pamatideju, viņš tam atdos apmetni un Dharmu un tas kļūs par sesto patriarhu. Viens vecākais mūks vārdā Šeņsju ņēma un uzrakstīja ne-zīmju gathu uz paviljona dienvidu nodalījuma sienas. Piektais patriarhs visiem kopienas locekļiem lika to deklamēt, lai šīs gathas atmodinātais ieraudzītu savu dabu un pašpilnveidojoties, izmantojot garīgo praktiku atbilstoši šai gathai, atbrīvotos."

Es teicu mūkam: "Es maļu šeit graudus jau vairāk nekā astoņus mēnešus, bet vēl ne reizi neesmu bijis patriarha zāles priekšā. Lūdzu, pavadi mani līdz paviljona dienvidu nodalījumam, lai es arī varētu paskatīties uz šo gathu un tai paklanīties. Es arī gribētu to iemācīties no galvas un deklamēt, lai radītu priekšnosacījumus pārdzimšanai Budas zemē."

Kad mūks atveda mani uz paviljona dienvidu nodalījumu, es paklanījos šai gathai. Tā kā es nepratu lasīt un rakstīt, lūdzu kādu cilvēku gathu man nolasīt. Izdzirdējis gathu, es aptvēru pamatideju. Tad es sacerēju savu gathu un atkal palūdzu cilvēkam, kurš mācēja rakstīt, uzrakstīt to uz paviljona rietumu nodalījuma sienas, lai pasniegtu savu sākotnējo apziņu. Jo, ja tu neesi iepazinis savu sākotnējo apziņu, no Dharmas apgūšanas nav nekādas jēgas. Bet, ja reiz esi iepazinis savu apziņu un ieraudzījis savu paša dabu, tas nozīmē, ka mācības pamatideju aptvēris esi.

Mana gatha skan tā:
            Apskaidrības-bodhi kokam sākotnēji nav stumbra,
            Un dzidrais spogulis ir bez paliktņa.
            Ja reiz Budas daba vienmēr ir pilnīgi tīra,
            Tad kur gan tajā var rasties putekļi?!

Es sacerēju vēl vienu gathu, kas skan tā:
            Apziņa ir apskaidrības-bodhi koka stumbrs,
            Bet ķermenis ir dzidrā spoguļa paliktnis.
            Dzidrais spogulis ir sākotnēji tīrs,
            Kur gan uz tā var rasties putekļi?

Izdzirdot manas gathas, klostera iemītniekiem, kuri tobrīd atradās paviljonā, tās šķita dīvainas un viņi bija pārsteigti. Tad es atgriezos telpā, kur maļ graudus.

Piektais patriarhs uzreiz saprata, ka esmu labi izpratis lielo būtību, bet, sargoties no tā, ka par to uzzinās kopienas locekļi, viņš tiem teica: "Arī tā vēl nav pilnīga izpratne."

§ 9. Sagaidījis nakti, piektais patriarhs pasauca mani uz savu zāli un sāka lasīt man priekšā "Dimanta Sūtru". Izdzirdējis [to] vienu reizi, es ieguvu apskaidrību20 un tajā pašā naktī saņēmu Dharmu, bet neviens par to nezināja. Tad viņš nodeva man mācību par pēkšņo apskaidrošanos un apmetni, teikdams: "Tu esi kļuvis par sesto patriarhu, apmetnis to apliecinās. Nododiet to no paaudzes paaudzē, bet Dharmu nododiet nepastarpināti no sirds uz sirdi, lai vestu cilvēkus pie pašapskaidrošanās."

Un vēl piektais patriarhs man teica: "Kopš senseniem laikiem iegājies tā, ka dzīvība tam, kuram nodota Dharma, karājas mata galā. Ja paliksi šeit, kāds var tevi pazudināt, tāpēc tev ātrāk jādodas no šejienes prom."

§ 10. Saņēmis apmetni un Dharmu, es pusnaktī devos ceļā. Piektais patriarhs mani pavadīja līdz Dzjudzjaņ pasta piestātnei.21 Mēs atvadījāmies. Es acumirklī ieguvu apskaidrību. Šķiroties piektais patriarhs man novēlēja: "Ej un strādā centīgi, nes Dharmu uz dienvidiem, bet nākamo trīs gadu laikā to neizplati, jo tas izraisītu nelaimes. Pēc tam sāc to izplatīt, pievēršot tai uz maldu ceļa nonākušos un labi viņus pamācot. Ja spēsi atmodināt cilvēka apziņu, tad viņš ne ar ko neatšķirsies no apskaidrotā (ķīn. u)."


Piezīmes:
20 Citāts no “Dimanta Sūtras” (skat. a7, 8. sēj. 749-с. lpp.). Šajā tulkojumā atstāta sākotnējā fragmenta versija no sūtras Dunhuaņas varianta. Hronoloģiski vēlākajā Kosjodzi sūtras izdevumā (skat. a8, 15. lpp.) šis fragments ir pagarināts, norādot, par kuru no šī izdevuma redaktoraprāt "Dimanta Sūtras" fragmentu iet runa. Tur šis fragments skan sekojoši: "Līdzko viņš nonāca līdz vietai, kurā teikts: "Jums nav jābūt piesaistītiem [lietām], bet jāizstrādā apziņa, kas neatrodas nekur..." – to izdzirdējis vienu reizi, es apskaidrojos.". -- IR.
21 Japāņu pētnieks Ui Hakudzju identificē to ar Siņjanas staciju, kura Minu dinastijas laikā (1368–1644) atradās Jandzi upes dienvidu krastā Dzjaņsi provincē (skat. a10, 2.daļa, 198. lpp.).


Nākamās daļas / Следующие части:
  Sestā Patriarha Altāra Sūtra / Сутра Помоста Шестого Патриарха(c) 2009-2020 I.Ribners, tulkojums latviešu valodā
lz

Sestā Patriarha Altāra Sūtra (4-7)Сутра Помоста Шестого Патриарха (параграфы 4-7)Iepriekšējās daļas / Предыдущие части:
  Sestā Patriarha Altāra Sūtra / Сутра Помоста Шестого Патриарха


...

§ 4. Reiz piektais patriarhs Hunžeņs pēkšņi sasauca visus kopienas locekļus. Kad skolnieki sanāca, viņš teica: “Uzklausiet mani uzmanīgi! Šīs pasaules cilvēkiem dzimšana un nāve ir ļoti svarīgas lietas. Jūs, manas skolas sekotāji un mūsu kopienas locekļi, dienām ilgi veltāt laiku, tiecoties tikai pēc tā, lai nopelnītu laimīgu pārdzimšanu, taču jūs necenšaties atbrīvoties no dzimšanu un nāvju cikla pilnībā, pametot šo rūgto ciešanu jūru pavisam. Taču, ja jūsu pašu daba atrodas nezināšanas tumsā, vai tad jūs varat atrast glābiņu laimes vārtos? Atgriezieties visi savās istabās un ieskatieties sevī. Tas, kurš apveltīts ar intuitīvo gudrību16, atradīs sevī savu sākotnējo dabu17 un intuīciju-pradžņu. Tad lai katrs no jums sacer vienu gathu (pantu) un pasniedz to man. Es paskatīšos jūsu dzeju un, ja kāds no jums būs aptvēris mācības pamatideju, es nodošu tam savu patriarha apmetni un Dharmu (ķīn. fa), kas apliecinās, ka viņš kļuvis par sesto patriarhu. Steidzieties! Steidzieties!”

§ 5. Saņēmuši norādījumus, skolnieki izklīda pa saviem mitekļiem, teikdami cits citam: “Mums nav iemesla attīrīt apziņu un mēģināt sacerēt gathu, lai pasniegtu to patriarham. Vecākais mūks Šeņsju ir mūsu skolotājs un audzinātājs. Kad vecākais mūks Šeņsju būs mantojis Dharmu, viņš varēs kļūt par mūsu balstu, tāpēc nesacerēsim gathas.” Visi tam piekrita, tāpēc gathu patriarham pasniegt neviens neiedrošinājās.

Tajā laikā patriarha zāles priekšā bija paviljons ar trim nodalījumiem. Mākslinieks Lucjiņs uz šā paviljona sienām gribēja kā veltījumu attēlot gleznojumus, kuros redzamas dažādas “Lankavatara Sūtras” epizodes, kā arī attēlot piektā patriarha apmetņa un Dharmas nodošanu, lai iemūžinātu šo notikumu nākamo paaudžu atmiņā. Mākslinieks apskatīja sienas un gatavojās stāties pie darba nākamajā dienā.

§ 6. Vecākais mūks Šeņsju pie sevis nodomāja: “Gathu par apziņu patriarham nepasniegs neviens, jo visi uzskata mani par savu skolotāju. Ja es nepasniegšu gathu par apziņu, tad kā gan piektais patriarhs ieraudzīs izpratnes dziļumu manā apziņā? Ja pasniegšu gathu par apziņu, cenšoties saņemt Dharmu, tad tajā nav nekā nosodāma. Ja es to izdarīšu, cenšoties tikt pie patriarha goda, tas nebūtu labi, jo līdzinātos profāna mēģinājumam uzurpēt šo svēto nosaukumu. Bet, ja es nepasniegšu gathu, tad Dharmu tā arī nesaņemšu.”

Viņš ilgi par to domāja un ļoti šaubījās. Nakts vidū, cenšoties nevienam neparādīties acīs, viņš iezagās paviljona dienvidu nodalījumā, lai uzrakstītu uz sienas savu gathu par apziņu un saņemtu Dharmu. "Ja piektais patriarhs rīt ieraudzīs šo gathu un tā viņam iepatiksies, es iziešu un pateikšu, ka to esmu uzrakstījis es," viņš sprieda. "Bet, ja nu tā viņam nepatiks, tad es uzzināšu, ka esmu nezināšanas aptumšots un manas iepriekš uzkrātās karmas dēļ eksistē šķērslis, kurš man Dharmu saņemt neļauj. Un tad, ja reiz saprast cildenās mācības dziļo būtību ir tik grūti, es nomierināšos un pārstāšu pūlēties."

Un tā vecākais mūks Šeņsju nakts vidū ar sveci rokās iezagās paviljona dienvidu nodalījumā un uzrakstīja uz sienas gathu. Un neviens par to nezināja.

Gatha skan tā:
            Ķermenis ir apskaidrības-bodhi koka stumbrs,
            Bet apziņa ir līdzīga dzidram spogulim uz paliktņa.
            Mums nemitīgi un cītīgi tas jātīra,
            Lai uz tā nebūtu putekļu un netīrumu!

§ 7. Uzrakstījis šo gathu, vecākais mūks Šeņsju atgriezās savā istabā un devās pie miera. Un neviens viņu neredzēja.

Rīta agrumā piektais patriarhs uzaicināja mākslinieku Lucjiņu apgleznot paviljona dienvidu nodalījuma sienu ar zīmējumiem no "Lankavatara Sūtras" epizodēm.

Hunžeņs pēkšņi ieraudzīja gathu un, izlasījis to, teica māksliniekam: "Es tev došu trīsdesmit tūkstošus monētu par to, ka esi uzņēmies smagu darbu un mērojis tik garu ceļu, lai atnāktu šurp, bet nevajag zīmēt attēlus. "Dimanta Sūtrā" ir teikts: "Viss, kam ir forma (pazīmes), nav reāls un ir maldīgs (šķietams)."18 Vai nebūtu labāk atstāt šeit šo gathu, lai maldu aptumšotie cilvēki to deklamētu un, atbilstoši tam, strādātu pie savas morāli psihiskās pilnveidošanās, kas ļautu viņiem izvairīties no trim mokpilnām pārdzimšanām?!19 Ja šie cilvēki nodarbosies ar praktiku saskaņā ar šo gathu, tas atturēs viņus no degradācijas (ķīn. duoluo)."

Tad lielais skolotājs sasauca kopā visus mācekļus un aizdedzināja gathas priekšā vīraku. Visi kopienas locekļi izlasīja gathu un viņu sirdis piepildījās ar apbrīnu un cieņu.

Piektais patriarhs teica: "Jums visiem jādeklamē šī gatha, tad jūs spēsiet ieraudzīt savu dabu. Ja jūs nodarbosieties ar praktiku saskaņā ar šo gathu, tad izvairīsieties [no trim pārdzimšanām].”

Un visi kopienas locekļi to deklamēja, un apbrīnas pārpilni izsaucās: “Cik brīnišķīgi!”

Tad piektais patriarhs pasauca uz zāli vecāko mūku Šeņsju un pajautāja: "Vai tu uzrakstīji šo gathu? Ja to uzrakstīji tu, tev pienākas saņemt manu Dharmu."

Vecākais mūks Šeņsju atbildēja: "Atzīstos un atzīstu savu vainu – patiešām es to uzrakstīju, bet neuzdrīkstos tīkot patriarha goda. Tik vien lūdzu tēvu-skolotāju aiz līdzcietības pret mani pateikt, vai man piemīt kaut nedaudz intuīcijas-pradžņas, lai saprastu lielo [mācības] būtību?"

Piektais patriarhs teica: “Gatha, kuru tu uzrakstīji, parāda, ka tu vēl neesi sasniedzis pilnu [izpratni]. Tu esi pie [mācības] vārtiem tikai piegājis, bet neesi pa tiem vēl iegājis. Ja saskaņā ar tavu gathu pašpilnveidosies profāns, tas palīdzēs viņam neiekrist trīs mokpilnās pārdzimšanās. Bet šāda izpratne vēl neļaus viņam sasniegt pilnīgu apskaidrību-bodhi (ķīn. u šan pu ti). Pa vārtiem ir jāieiet un jāierauga pašam sava sākotnējā daba. Ej un padomā vēl dienu-divas. Kad būsi sacerējis vēl vienu gathu, atnāc pie manis un pasniedz to. Ja būsi iegājis pa vārtiem un ieraudzījis savu sākotnējo dabu, es tev atdošu apmetni un Dharmu.”

Vecākais mūks Šeņsju aizgāja un vairākas dienas mēģināja sacerēt citu gathu, bet viņam nekas neizdevās.


Piezīmes:
16 Intuitīvā gudrība (intuīcija,intuīcija-pradžņa,pradžņa) [ķīn. bo že] – aptuvens tulkojums teicienam, kas apzīmē apskaidroto gudrību, kas sākotnēji piemīt cilvēka apziņai, tas ir, Budas dabai. Intuitīvajai gudrībai nav nekā kopīga ar jēdziena "intuīcija" "sadzīvisko" nozīmi. Precīzāks jēgas tulkojums – "sākotnējā (apskaidrotā) gudrība" (kriev. изначальная (просветленная) мудрость). Tāpat jāņem vērā, ka ķīniešu valoda bagātīgāk un daudzveidīgāk nodod sūtrā izmantoto teicienu nozīmju nokrāsas, bet ķīniešu (čaņ) domāšana atšķirībā no rietumu domāšanas netiek būvēta pēc "definīciju" principa (principa "dot skaidras un precīzas definīcijas", principa "abpusēji viennozīmīgas atbilstības ievērošana starp terminu un jēdzienu, kuru tas apzīmē"). Tāpēc šeit: "Tas, kurš apveltīts ar intuitīvo gudrību, atradīs sevī savu sākotnējo dabu un intuīciju-pradžņu" visa paragrāfa kontekstā nozīmē: "Tas no jums, kurš sasniedzis to apskaidrības līmeni, kad viņš var kaut vai laiku pa laikam realizēt sevī ielikto sākotnējās gudrības potenciālu, ir spējīgs tieši tagad, sakoncentrējoties ieraudzīt savu patieso dabu un radīt sevī apskaidrotas gudrības stāvokli".
17 Sākotnējā daba (ķīn. ben sjin; kriev. изначальная природа) – sākotnējā cilvēka daba (paša daba), kas identiska sākotnējai (apskaidrotai) apziņas dabai (ķīn. ben sjīņ; kriev. природа сознания]
18 Skat. a7, 8. sēj., 749-а. lpp.
19 Trīs mokpilnās pārdzimšanas – trīs nelabvēlīgie (nelaimīgie) pārdzimšanas ceļi: 1) pārdzimt ellē; 2) pārdzimt izsalkuša gara (preta) veidolā; 3) pārdzimt dzīvnieka veidolā.


Nākamās daļas / Следующие части:
  Sestā Patriarha Altāra Sūtra / Сутра Помоста Шестого Патриарха(c) 2009-2020 I.Ribners, tulkojums latviešu valodā
lz

Sestā Patriarha Altāra Sūtra (1-3)


SESTĀ PATRIARHA ALTĀRA SŪTRA

六祖壇經

(liù zŭ tán jīng)

(Сутра Помоста Шестого Патриарха)

Dienvidu skolas1 mācība par pēkšņo apskaidrošanos2,
augstākās mahajānas maha-pradžņa-paramita-sūtra3

Altāra Sūtra, kuru nolasīja Sestais Patriarhs,
lielais skolotājs Hueinens, kurš sludināja Dharmu Dafaņsi klosterī4 Šaodžou5,
vienā dzjuaņā, kuru sastādījis Dharmas izplatītājs,
skolnieks Fahajs6, kurš saņēmis ne-zīmju pamācības7

§ 1. Lielais skolotājs Hueinens pakāpās uz paaugstinājuma Dafaņsi klostera zālē un sāka sludināt mācību par lielo pradžņa-paramitu8, sniedzot ne-zīmju pamācības. Vairāk nekā desmit tūkstoši mūku, mūķeņu un citu sabiedrības pārstāvju sēdēja viņa priekšā. Veidzju, Šaodžou pilsētas ciši9, kā arī vairāk nekā trīsdesmit dažāda ranga valdības ierēdņu un vairāk nekā trīsdesmit mācītu vīru – konfūciešu – lūdza lielajam skolotājam izskaidrot mācību par lielo pradžņa-paramitu.

Pēc tam ciši [Veidzju] lika Fahajam, vienam no mūku kopienas locekļiem, apkopot sludinātā pierakstus, lai tos izplatītu nākamo paaudžu vidū. Lai tie brāļi Ceļā un Mācībā, kuri ir cienīgi saņemt pamācības par mācības būtību šīs skolas tradīcijā, nodotu tās tālāk cits citam un lai [šos pierakstus] saņēmušais tiktu atzīts kā svētību saņēmušais un būtu tiesīgs sludināt šo “Altāra sūtru”.

§ 2. Lielais skolotājs Hueinens teica:
“Labie viedie draugi!10 Attīriet savu apziņu11 un koncentrējieties uz mācību par lielo pradžņa-paramitu.”

Pēc tam lielais skolotājs iegrima klusumā, attīrot savu garu-apziņu. Pēc ilgstošas klusēšanas viņš teica: “Labie viedie draugi, klausieties uzmanīgi! Mans tēvs vispirms bija ierēdnis Faņjanā12, pēc tam viņam tika atņemts amats, un viņš kā zemas kārtas cilvēks tika nosūtīts uz Siņdžou pilsētu13 Linnaņas provincē14. Kad es vēl biju pavisam mazs, tēvs pāragri nomira un mana sirmā māte kopā ar mani – savu vienīgo dēlu pārcēlās dzīvot uz Naņhaju15. Tur mēs dzīvojām ļoti trūcīgi un es biju spiests pelnīt iztiku ar smagu darbu, pārdodot tirgū malku. Reiz nejauši es satiku kādu atbraucēju, kurš pirka malku. Viņš veda mani sev līdzi uz iebraucamo vietu valsts ierēdņiem. Tur viņš man samaksāja par malku un, paņēmis to, aizgāja. Naudu saņēmis, es devos uz vārtu pusi, bet tad pēkšņi ieraudzīju kādu citu atbraukušo viesi, kurš deklamēja “Dimanta Sūtru”.

Izdzirdot sūtru vienu reizi, mana apziņa, pēkšņi atmodusies, pielija ar gaismu. Tad es pajautāju viesim: “No kurienes jūs esat ieradies, nesdams sev līdzi šo sūtru?” Viesis atbildēja: “Es paklanījos piektajam patriarham Hunžeņam Fenmušaņ kalnā, Austrumu kalnos, Huanmei apriņķī, Cidžou provincē. Tur es uzzināju, ka šobrīd viņa kopienā ir vairāk nekā tūkstotis skolnieku. Es dzirdēju arī to, ka lielais skolotājs iedvesmo mūkus un lajus, sakot, ka pietiek izlasīt tikai vienu “Dimanta Sūtras” pantu, lai ieraudzītu savu patieso dabu un ar tiešās apziņas palīdzību kļūtu par Budu.”
Izdzirdējis viņa teikto, es sapratu, ka man bija lemts satikt šo cilvēku. Es atvadījos no mātes un devos uz Huanmei, uz Fenmušaņ kalnu. Atnācis es paklanījos patriarham Hunžeņam.

§ 3. Patriarhs Hunžeņs man jautāja: “No kādām vietām tu uz šo kalnu esi atnācis, lai man paklanītos? Kas tevi šurp atvedis, ko tu no manis gribi, ko meklē?”

Es viņam atbildēju: “Esmu vienkāršs cilvēks no Linnaņas, no Siņdžou. Esmu atnācis tālu ceļu tikai tādēļ, lai paklanītos patriarham un vēlos tikai kļūt par Budu. Nekādu citu vēlēšanos man nav, neko citu es nemeklēju.”

Patriarhs iebilda: “Ja reiz tu esi no Linnaņas, tātad – mežonis. Vai tad tu vari kļūt par Budu?”

Es atbildēju: “Lai arī cilvēki iedalās dienvidu un ziemeļu iedzīvotājos, Budas daba dienvidniekiem un ziemeļniekiem neatšķiras. Kaut arī mans mežoņa ķermenis atšķiras no jūsējā, ar ko gan atšķiras mūsu Budas daba?”

Lielais skolotājs gribēja turpināt apspriešanu, bet, paskatījies visapkārt, ieraudzīja, ka blakus stāv cilvēki, un teikt neko nesāka. Tad viņš nosūtīja mani strādāt kopā ar visiem kopienas locekļiem. Pēc kāda laika kāds skolnieks – lajs – mani nosūtīja malt graudus un es nostrādāju telpā, kurā mala graudus, vairāk nekā astoņus mēnešus.


Piezīmes:
1 Tas ir, čaņ skolas Dienvidu zara, par kuras pamatlicēju tiek uzskatīts Hueinens
2 Tiešā tulkojumā – “pēkšņā mācība” (ķīn. duņ dzjao), ar ko tiek saprasta čaņ skolas mācība par “pēkšņo apskaidrošanos” (ķīn. duņ u pu ti)
3 Pradžņa-paramita sūtra – attiecas uz mahajānas mācības sadaļu par intuitīvo gudrību, kura pārceļ budisma adeptu “otrā krastā” (t.i., nirvānā)
4 Dafaņsi – čaņ klostera nosaukums, kurš, iespējams, atradās Šaodžou pilsētā. Cits šā klostera nosaukums – Kaijuaņsi.
5 Šaodžou – neliela pilsēta mūsdienu Guandun provinces rietumos.
6 Fahajs – ticami dati par viņa dzīvi nav saglabājušies.
7 Ne-zīmju pamācības (ķīn. u sjan dzjie). F. Jampoļskis tulko šo izteicienu kā “pamācības par bezformīgumu” (angl. precepts of formlessness; kriev. предписания о бесформенности) (skat. A6)
8 "Pradžņa-paramita" (ķīn. bo že bo luo mi) – “aiz-robežu gudrība", kura "izved" cilvēku "ārpus" fenomenālās dzimšanu un nāvju pasaules robežām, pārceļot viņu no sansāras pasaules “uz otru krastu”, tas ir, absolūtās esamības (nirvānas) pasaulē.
9 Ciši – apgabala vietvaldis.
10 Labie viedie draugi (ķīn. šaņ džīši; kriev. благомудрые друзья) – uzruna, kas plaši izplatīta budisma literatūrā. Parasti ar to saprot “labu draugu-skolotāju” (kriev. доброго друга-наставника), satikšanās ar kuru ir izšķirošais faktors, kurš virza budisma adeptu uz labā iepazīšanas (kriev. познания добра) un tālākās “apskaidrošanās” ceļu. Šajā gadījumā tiek izmantota kā pieklājīga uzruna cilvēkiem, kuri ir labi sapratuši budisma mācību.
11 Apziņa (ķīn. sjīņ) – viens no svarīgākajiem budisma filozofiski psiholoģiskās mācības jēdzieniem, kurš tiek plaši izmantots ķīniešu budisma tekstos. Tam ir daudz nozīmju un tas tiek tulkots eiropiešu valodās kā “sirds” (burtiskā nozīme), “dvēsele“, “saprāts”, “prāts”, “gars”, “apziņa”, "sirdsprāts". Dotajā kontekstā vispieņemamāk šķiet šo terminu tulkot kā “apziņa”, lai gan dažos gadījumos (īpaši gadījumos, kad tajā tiek ielikta noteikta emocionāla nokrāsa) iespējami tādi tulkojuma varianti kā “gars-apziņa” (kriev. дух-сознание) vai “sirds”.
12 Faņjana – mūsdienu Džosjaņ pilsēta Hebei provincē.
13 Siņdžou – atrodas austrumos no Siņsinsjaņ apriņķa Guandun provincē.
14 Linnaņa (senais nosaukums) – aptver mūsdienu provinces Guandun un Guansi, kā arī Indoķīnas pussalas ziemeļu provinces (mūsdienu Vjetnamas ziemeļaustrumu daļu).
15 Naņhaja – pilsēta Guandun provincē.


Nākamās daļas / Следующие части:
  Sestā Patriarha Altāra Sūtra / Сутра Помоста Шестого Патриарха(c) 2009-2020 I.Ribners, tulkojums latviešu valodā
lz

Внедрение "гендерной идеологии" - отчуждение собственного тела человека от самого человека

Те, которые нам навязывают так называемую "гендерную идеологию", навязывают самую чудовищную форму отчуждения, так как отчуждает человеческую личность от его тела, того, что всегда было его. В том смысле, что вместо естественного восприятия своего тела навязывают человеку вымышленную идеологическую конструкцию, которая придумана некими "неизвестными отцами" и в которую нам предлагаются просто поверить, потому, что это типа "прогрессивно". Для этого залезая в школы и детские сады и отформатировая мозги детей соответствующим образом.
Суть процесса отчуждения на данном этапе - это внедрение неких чужерожных как-бы "сервисов" между человеком и различными аспектами его бытия (это уже произошло с экономическими отношениями(рыночные "сервисы"), семьёй(ювенальные "сервисы") и вот наконец - отчуждается собственное тело человека от самого человека). Все эти как-бы "сервисы" контролирует кто-то другой, не сам человек. И не важно, "платные" эти "сервисы" или "бесплатные". "Бесплатные сервисы" - тоже платные. У любого "сервиса" - есть хозяин, частный собственник.

Коммуна «Суть времени» — 2020: как суровое наше сознание диктует пути бытию

00:00 — Особенности движения «Суть времени», сформированного в 2011 году
04:02 — Готовность бескорыстно вкладываться в дело позволяет реально менять жизнь российского общества
08:00 — «Суть времени» строилась на принципах большевиков
10:05 — Коммуна и Школа высших смыслов резко усилились за прошедшие годы
11:50 — Значение Летней школы и невозможность её проведения в этом году
14:31 — Жизнь в мире чудовищно бурлит и меняется
16:32 — Уже можно говорить о создании организации нового типа
19:01 — Выстоять перед лицом чудовищного вызова можно, только собираясь вместе и отпахивая по-настоящему
21:49 — Видеоотчет о жизни коммунаров
25:33 — Стройка в Александровской коммуне
27:34 — Модернизация теплового узла
28:53 — Ремонтно-восстановительные работы на бывшей фабрике
37:52 — Организация парка и сада
40:59 — Расширение пилорамы
53:59 — Освоение земли

Ограничения, введенные в России в связи с коронавирусом, не позволили членам движения «Суть времени» собраться в 2020 году на Летнюю школу в Александровском. Однако хотя бы часть школьной программы можно провести в видеоформате.

Во вступительном слове лидер движения «Суть времени», аналитик и политолог Сергей Кургинян отмечает, что движение за 9 лет своего существования прошло большой путь. Разница между тем, с чего всё начиналось, и тем, что достигнуто участниками движения за эти годы, – огромна.

Collapse )

«До последней минуты». Фильм о настоящей творческой интеллигенции


Миф о Прометее

[Главная битва с нацизмом и национализмом — битва за умы. Пример героев, победивших в этой борьбе в конце 1940-х, очень важен сегодня. Есть всем известный факт: СССР в Великой Отечественной войне победил не Германию. Война шла против фашизма и нацизма. Против Советского Союза воевал не только Третий рейх, но и финские, румынские, испанские националисты и многие другие. Даже русские фашисты (всем известные власовцы) тогда воевали против нашей страны. Особенно остро стоял вопрос с украинскими националистами. Во времена Великой Отечественной войны их лидерами были герои сегодняшней официальной Украины — Степан Бандера и Роман Шухевич. Они открыто сотрудничали с немецкими нацистами, занимаясь геноцидом собственного народа. Люди стали их называть «бандеровцами» в честь их вожака. О непримиримой борьбе с бандеровцами и рассказывает фильм «До последней минуты». В фильме подробно показывается и то, как свободно в Мюнхене — уже во время Нюрнбергского процесса — живут те, кто устраивал геноцид вместе с гитлеровцами. И то, как борцы за «свободу» Украины терроризируют мирное население. И то, как националисты, проиграв в вооруженном противостоянии, решили сменить личину — и стали вступать в комсомол, Коммунистическую партию, чтобы бороться с советской властью изнутри.]

Есть всем известный факт: СССР в Великой Отечественной войне победил не Германию. Война шла против фашизма и нацизма. Против Советского Союза воевал не только Третий рейх, но и финские, румынские, испанские националисты и многие другие. Даже русские фашисты (всем известные власовцы) тогда воевали против нашей страны.

Особенно остро стоял вопрос с украинскими националистами. Во времена Великой Отечественной войны их лидерами были герои сегодняшней официальной Украины — Степан Бандера и Роман Шухевич. Они открыто сотрудничали с немецкими нацистами, занимаясь геноцидом собственного народа. Люди стали их называть «бандеровцами» в честь их вожака.

Уверенные в своей правоте, они решили продолжать борьбу и после поражения своего покровителя — Третьего рейха. После победы СССР в Великой Отечественной войне бандеровцев под свое крыло взяли страны Запада. В СССР осталось не выявленное советскими властями бандеровское подполье, которому покровительствовала Украинская греко-католическая церковь, остались «лесники» — бандиты, которые занимались террором по отношению к мирному населению.

О непримиримой борьбе с бандеровцами и рассказывает фильм «До последней минуты».

События разворачиваются на Западной Украине вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Фильм повествует о судьбе писателя Ярослава Гайдая (у которого есть реальный прототип — погибший от рук бандеровцев писатель Ярослав Галан). В основе сюжета лежит борьба главного героя с украинскими националистами.

В фильме подробно показывается и то, как свободно в Мюнхене — уже во время Нюрнбергского процесса — живут те, кто устраивал геноцид вместе с гитлеровцами. И то, как борцы за «свободу» Украины терроризируют мирное население. И то, как националисты, проиграв в вооруженном противостоянии, решили сменить личину — и стали вступать в комсомол, Коммунистическую партию, чтобы бороться с советской властью изнутри.

Герой картины обличал националистов, объяснял населению, за кем будущее. И люди ему поверили. Население само начало бороться с бандитами. Многие «лесники» стали отказываться от прежних убеждений и сдаваться советской власти. Видя эффективность методов Гайдая, бандеровцы убивают писателя.

Ярослав Гайдай, вместе со своим прототипом, Ярославом Галаном, должен был стать примером для подражания для всех советских творцов. Главный герой принципиален во всём. Он не только борется с националистами, обличая их в каждом своем произведении, но и старается искренне помогать людям. И если у него желание помогать людям стояло на первом месте, то бандеровцы хотели властвовать над людьми — заботы людей их не интересовали. Потому Гайдай боролся с ними до последней минуты.

Этот фильм был предупреждением для всего Советского Союза: националисты никуда не делись, они вступили в компартию, надели маски советских граждан и стали разрушать советскую систему изнутри. Предупреждение не было услышано — в 1991 году СССР не стало. А все те бандеровцы, что шли тогда во власть, сегодня руководят Украиной.

В начале 90-х во Львове был снесен памятник Ярославу Галану — прототипу писателя Гайдая. Одна из улиц в честь Галана была переименована в улицу Романа Шухевича. И делали это не злобные националисты. Делали это обычные люди, поддавшиеся вражеской пропаганде. Советский Союз проиграл битву за их умы. Люди, чьи предки гибли от рук бандеровцев, согласились считать бандеровцев героями.

Сегодняшние события на территории Украины наглядно демонстрируют необходимость разъяснения населению, что есть добро, а что есть зло.

Читать также: Стартовал юношеский конкурс отзывов на фильмы о Великой Отечественной войне

В условиях нового противостояния с вновь окрепшим украинским национализмом нам необходимо опять вернуться к фигуре писателя Ярослава Галана, осмыслить предупреждение, заложенное в фильме «До последней минуты», — и никогда больше не допускать фашистов к средствам агитации. Мы должны бороться за умы людей, помогая им узнавать врага в лицо и объясняя, почему это враг.

Вадим Попов, 18 лет, 1-й курс, МГТУ им. Н. Э. Баумана

Источник

Кургинян: коронавирус — его цель, авторы и хозяева. 5 серия: Форт Детрик и Билл Гейтс

Предыдущие серии:
4-я серия: https://youtu.be/lY20xdW7b1U
3-я серия: https://youtu.be/ZYmcOcECYVM
2-я серия: https://youtu.be/_w3I4grvYsk
1-я серия: https://youtu.be/6gNHKctvJZo  (текст со ссылками: https://rossaprimavera.ru/article/b77...)
Содержание:
00:12 — кому мешает Трамп, и при чем здесь ковид
05:00 — «нулевой пациент» в Великобритании  
08:12 — как устроена спецбиологическая система в США
16:09 — кто и как изучает опаснейшие в мире патогенные микроорганизмы в Форте Детрик
33:47 — что такое Форт Детрик, и кто образовал «единый теплый коллектив», занятый пытками
49:58 — как поправить обвал экономики, сопоставимый с Великой депрессией?
51:42 — почему ковид «различает» расу людей?
53:15 — Си Цзиньпин не нравится США и китайский вариант перестройки
56:24 — почему коронавирус SARS-CoV-2 так быстро распространяется от человека к человеку
01:04:14 — Билл Гейтс и его игра
01:18:41 — кто и как начал вой об ужасах нового коронавируса
01:29:46 — кто сооружает новое квазикарантинное мироустройство?

Лидер движения «Суть времени», аналитик и политолог Сергей Кургинян рассматривает различные аспекты и участников глобальной игры, ведущейся в мире в связи с пандемией коронавируса. 

Collapse )