?

Log in

No account? Create an account
★.Take Me As I Am.★ [entries|friends|calendar]
R i e s j

[ website | Sterretje klik ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

19 flowers * Give me your flowers
VERANDERING.. [26 Aug 2005|07:23pm]

..in mijn leven

Ik wil niet lastig zijn ofzo.
Maar ik ben van LJ veranderd.

</strong></font></a></strong></font></a>disco_mixtape


56 flowers * Give me your flowers
Vanaf nu... [04 Mar 2005|02:40pm]

Dit doe ik niet voor jou heur.
Maar voor mij. Omdat ik het wil.

& Als je me wilt adden dan even commenten zodat ik het weet.

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]