?

Log in

No account? Create an account
Paint on my cruel or happy face and hide my behind it [entries|archive|friends|userinfo]
Wind-Up Toy

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Gee [Nov. 30th, 2005|03:58 pm]
Wind-Up Toy
KIINNI JÄIT!
Koska luet tätä tekstiä, se tarkoittaa, että sinun täytyy kommentoida. Kommentoi ihan mitä haluat, kunhan teet sen.
Laita tämä teksti omaan journaliisi ja nappaa kaikki journaliasi (vahingossakin) lukevat.
Link16 whispers|Haunt me

(no subject) [Sep. 14th, 2005|12:47 am]
Wind-Up Toy

 

Jos olet niin kummallinen että haluat lukea, niin kerro.

Link15 whispers|Haunt me

navigation
[ viewing | most recent entries ]