?

Log in

No account? Create an account
Temporary Madness [entries|friends|calendar]
Lotte

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

(260 Thoughts Share Your Thoughts)

[16 Jan 2005|11:22am]

Friends OnlyIk ben Lotte.

Ik ben normaal, net als iedereen
ik ben niet speciaal, maar wel leuk hoor


Ik schrijf, ik leef, ik lach, ik geniet, ik huil, ik vecht, ik verlies, ik overwin, ik studeer en ik heb lief.

navigation
[ viewing | most recent entries ]