Tags: icons:ouran

138 Icon/Bases (ParaKiss, Mushishi, Ouran) Icon post 010

Some of these really suck. But some are pretty good.

138 Icons/Bases
- 54 ParaKiss (Alice, Arashi, Berry-chan, Caroline, George, Hiroyuki, Miwako)
- 59 Mushishi (Ginko, Akoya, Nagi, Koro, Koro's parents, Shiro, Michihi, Nami, Saishu, Sane)
- 25 Ouran (Tamaki, Haruhi, Kyoya, Mori, Hunny, Usa-chan)


Collapse )

130 Bases/Icons (SA, Mushishi, Ouran, Bleach, Parakiss) Icon post 009

130 Bases/Icons
- 15 Special A (Tadashi, Ryu, Megumi & Jun, Kei, Hikari, Akira)
- 26 Mushishi (Shinra, Shinra's grandmother, Jin, Kinu, Io, Ginko, Adashino)
- 31 Ouran (Haruhi, Hikaru & Kaoru, Tamaki, Hunny, Mori, Shiro, Nekozawa, Kirimi, Ranka/Ryoji, Yasuchika)
- 23 Bleach (Ganju, Uryu, Yachiru, Ichigo, Rinrin, Rangiku, Gin, Orihime, Ukitake, Urahara)
- 35 Parakiss (Arashi, Miwako, Caroline, George, Isabella, Seiji)


Collapse )