?

Log in

No account? Create an account
Magma [entries|archive|friends|userinfo]
Gabriëlla

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

web [Nov. 20th, 2007|06:18 pm]
Gabriëlla
[Current Music |sigur ros]

Wat doen de woorden toch? Op zo'n dag als vandaag. Altijd vandaag.
Misschien maken ze grijze sluiers. Mistige slierten, die vanuit onze hoofden tevoorschijn schieten, zo snel dat ze bewegingsloos lijken. Of waren ze er al die tijd al?

Ze slierten zich tussen de gelijkgestemden. Ze trillen ze samen. Voor een vluchtig moment.

Het zijn de grijze tonen die wij zo goed kunnen horen. Wij, de zieners van de nieuwe tijd. Altijd nieuwe tijd. Tot er weer, drukte in de leegte, overal langs. En alles lijkt te weten wat het is, en alles lijkt buiten ons om te bestaan.

Maar de woorden blijven rustig, altijd rustig. Altijd stil in de ruimte. Transporteren ze mistige slierten. Vandaag in grijs.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]