?

Log in

No account? Create an account
Apparantly there are more things in life than sex and fashion. Yeah right! [entries|friends|calendar]
Florine

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[13 Jan 2005|07:42pm]
Hoi, ik ben Florine, ik hou ervan om met mijn fiets over herfstblaadjes te rijden, en vanaf nu ben ik Friends Only.

(En ik ben natuurlijk toe te voegen, als je wilt.)Read more...Collapse )

(115 Geheimpjes // Fluister)

navigation
[ viewing | most recent entries ]