?

Log in

No account? Create an account
_bariusik_ [entries|archive|friends|userinfo]
_bariusik_

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nico - The Last Samurai [Dec. 21st, 2010|04:03 pm]
_bariusik_
אלף שנות ניסיון בשדות הקרבשלום רב חברים,

לצערי ב1.12.10 התכוונתי להכנס לניתוח ולשפר את מצב בריאותי

אך כנראה נסתרות דרכי האל ומאז אני מסובך ושוכב בטיפול נמרץ באסותא.

אחרי שני ניתוחים אשר לא צלחו,מצבי כרגע בכי ברע.

רק כעת שאתה נמצא בתחתית וכמעט שאינך יכול לזוז או לנוע בחופשיות

ורק התרופות מחזיקות אותך,אתה מרגיש עד כמה החיים חשובים מעבר לכל דבר.

לא יודע מתי אוכל לכתוב פעם שנייה,אני רק יודע שאני אוהב את כולכם

תהיו חזקים,תלחמו בכל מילימטר של חיידקים תהיו בריאים כל הזמן

אומנם אנו צוחקים על סטס ועל החסה אבל יש הרבה מאוד מאחרי מה שהם אומרים.

אבל אם זה נותן לנו את האחוז הקטן לא לחלות לעולם אז עשינו את שלנו ובגדול!

אני מקווה שבנתיים בית הספר דאיטו ריו ימשיך לילדים ולמבוגרים גם בנהריה.

כולי תקווה שבעוד חודש אני מתחיל לחזור לעצמי ע"י עבודה קשה ובונה את עצמי מחדש

בצורת חיים שונה לחלוטין.

אל תדאגו עוד לא אמרתי את המילה האחרונה.

אוהב את כולכם,ניקו.נ.ב כמובן שמייל זה הוכתב ע"י ונכתב ע"י בתי ענת .
linkReply