?

Log in

No account? Create an account
::limited edition:: [entries|archive|friends|userinfo]
::limited edition::

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 13th, 2013|07:50 am]
::limited edition::
Antonioni_Zabriskie Point2

This is the last post of the blog.

Farewell.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: temporal_
2013-12-13 10:44 pm (UTC)
Bet lieka pragmatinis klausimas -
kur surasti sulėtintą el. užrašų knygelę, uždarai-atvirą?

Geras buvo tavo lj, nors pastartuoju metu ir retokai užsuku į soc.tinklus.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: temporal_
2013-12-13 10:54 pm (UTC)
Ir dar: tai ta reta proga ir dabar patirti,
kaip tekstas (nuolat kuriamas, su perkūrimo galimybe)
akimirksniu virsta kūriniu, jau įvykusiu ir nejudinamu.

Vieni autoriai sugeba paversti tekstą kūriniu,
o kitus tekstas laiko - ir paimti jį ir susprogdinti nėra lengva:
gal todėl, kad dešimtmečiais rašomas lj tekstas
žada autoriui nemirtingumo iliuziją ir
Barthes viskuo buvo teisus.

arrivederci :)
(Reply) (Thread)