?

___bakku's Journal

Name:
優風爆良
u n d e r x c o n s t r u c t i o n

I'm max. but i am called bakura.

I love dancing.

I love my friends.

I love video games.

I love peace.

I love music.

I love doing nothing.

I love my best friend forever.

I love fashion.

I also love Japan.俺の音楽

Statistics