?

Log in

Pokerface [entries|archive|friends|userinfo]
The city keeps on going..

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jan. 28th, 2010|04:03 pm]
pennylane
'EEN LIEFDESBRIEF AAN AMSTERDAM' STAAT MORGEN IN DE PERS!!!!!! OMFG OMFG OMFG

edit: wel aangepast en verkort door mij trouwens, hij mocht maar 350 woorden zijn.
link11 dromen|Droom met mij

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]