?

Log in

Apparantly there are more things in life than sex and fashion. Yeah right! [entries|friends|calendar]
Florine

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[13 Jan 2005|07:42pm]
Hoi, ik ben Florine, ik hou ervan om met mijn fiets over herfstblaadjes te rijden, en vanaf nu ben ik Friends Only.

(En ik ben natuurlijk toe te voegen, als je wilt.)Read more...Collapse )

(116 Geheimpjes // Fluister)

navigation
[ viewing | most recent entries ]